REGULAMIN KONFERENCJI „PROCUREMENT ANGELS”
Z DNIA 06.12.2018
(aktualizowany w dniu 01.02.2024)

I - Postanowienia ogólne:

 1. Konferencja zakupowa Procurement Angels, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbędzie się w dniach 26-27 września 2024.
 2. Organizatorem Konferencji jest firma GOODMAN GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 27, kod pocztowy 00-867, NIP: 5272816824, REGON: 368030467, KRS: 0000690027.
 3. Konferencja obejmuje wykłady, wystąpienia i prezentacje case study prelegentów Konferencji.
 4. Wszelkie informacje nt. Konferencji (m.in. informacje ogólne dot. wydarzenia, program), Formularz Zgłoszeniowy dla uczestników, oraz aktualizacje umieszczone są pod adresem: www.konferencjazakupowa.pl.
 5. Organizator Konferencji zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji oraz zmiany prelegentów.
 6. Niniejszy Regulamin został zamieszczony na stronie www.konferencjazakupowa.pl, zwaną dalej stroną Konferencji.
 7. Celem Konferencji zakupowej Procurement Angels  jest promocja i integracja środowiska kupców, managerów ds. zakupów wzmacnianie jego potencjału poprzez pogłębianie wiedzy i wymianę doświadczeń.

II - Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnicy dokonują rejestracji na Konferencję za pośrednictwem narzędzia systemowego, poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduję się na stronie internetowej wydarzenia: www.konferencjazakupowa.pl. (REJESTRACJA)
 2. W Formularzu Zgłoszeniowym należy podać swój adres e-mail, nr telefonu oraz imię i nazwisko; Uczestnicy chcący otrzymać fakturę VAT podają dodatkowo dane niezbędne do sporządzenia faktury VAT: firmę, pod jaką prowadzą działalność gospodarczą/firmę, w której są zatrudnieni, adres, numer NIP.
 3. Przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa zostanie potwierdzone przez Organizatora drogą mailową.
 4. Liczba miejsc na Konferencji zakupowej jest ograniczona – o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Udział w Konferencji dla wszystkich Uczestników jest odpłatny.
 6. Cena podana na stronie głównej  obejmuje udział w wykładach, materiały konferencyjne, prezentacje prelegentów udostępnione uczestnikom konferencji po wydarzeniu, catering (przerwy kawowe, lunch) oraz bankiet, oraz nocleg jeżeli został opłacony w zależności od wybranego pakietu,
 7. Cena podana w Formularzu Zgłoszeniowym nie obejmuje kosztów noclegu i dojazdu Uczestników chyba, że wybrany pakiet konferencyjny posiada taką opcję.
 8. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego Uczestnik dokona płatności za pośrednictwem jednego z  sposobów płatności udostępnionych przez Organizatora.
  • przelewem, na podany po rejestracji rachunek bankowy Organizatora:
 9. Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zapłacona w całości po dokonaniu zamówienia, nie później niż w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury proforma przez Organizatora. Proforma zostanie wystawiona w dniach 01-22 września 2024.
 10. Koszt udziału w Konferencji za każdego Uczestnika

          A) Pakiet ONLINE wynosi 1099 PLN netto przy wyborze udziału w jednym dniu kongresowym;

          B) Pakiet standard wynosi 1899PLN netto (w tym bankiet) przy wyborze dwóch dni;

          C) Pakiet complete wynosi 3399 PLN netto (w tym bankiet , nocleg oraz materiały w wersji elektronicznej) przy wyborze dwóch dni;

14. W przypadku wprowadzenia zakazu organizacji spotkań przez organy państwowe co mogłoby uniemożliwić organizację konferencji w skutek czego zebranie uczestników w jednym miejscu (sali konferencyjnej). Konferencja odbędzie się w trybie online a wartość ww. pakietów (standard, premium) zostanie umniejszona do wartości pakietu ONLINE.

 1. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
 2. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń na udział w Konferencji upływa z końcem dnia 22 września 2023 roku.
 3. Konferencja jest wydarzeniem zamkniętym i do udziału w niej niezbędne jest posiadanie i okazanie dokumentu tożsamości.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia zniżek od ceny podstawowej dal firm zgłaszających powyżej 3 osób oraz osób indywidualnych.
 5. W przypadku rejestracji uczestnika przez osobę trzecią, rejestrujący zobowiązuje się do przedstawienia REGULAMINU KONFERENCJI osobie przez nią rejestrowanej oraz do uzyskania akceptacji niniejszego regulaminu. 
 6. W przypadku wybrania opcji „ONLINE”:
  • Zarówno materiały jak i certyfikaty potwierdzające udział w konferencji  zostaną dostarczone w wersji elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. 
  • Przy wyborze opcji dostępu ONLINE, uczestnik ze względu na formę zdalną rezygnuje z zakresu zawartego w punktach: przerwy kawowe, poczęstunek, lunch oraz udziału w bankiecie. 
  • Login i Hasło do platformy elektronicznej na której będzie można uczestniczyć w wydarzeniu w formie zdalnej, zostanie przesłany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.
  • Podanych danych umożliwiających dostęp zdalny nie należy rozpowszechniać oraz udostępniać osobą trzecim.
  • Organizator nie odpowiada za problemy w połączeniu wynikające z konfiguracji systemowej i sprzętowej urządzeń komputerowych uczestników wydarzenia oraz jakości ich łącza internetowego.
  • Wybór tej opcji wyklucza jednoczesny, osobisty, udział w wersji stacjonarnej (w sali konferencyjnej,  hotelu).
  • Aby uczestniczyć w wersji online wymagane jest urządzenie wyposażone w sprawną kamerę internetową, mikrofon, głośniki oraz stabilne połączenie  internetowe.
  • W przypadku braku sprawnej kamery internetowej oraz mikrofonu, ze względu na brak możliwości weryfikacji uczestnika, może on/ona zostać pozbawiony/na dostępu do platformy elektronicznej i w takim przypadku opłata za udział w wydarzeniu nie podlegają zwrotowi. 
  • Ze względu na ochronę wizerunku oraz praw autorskich w tym  majątkowych uczestników, prelegentów i organizatora wydarzenia, uczestnik zobowiązuje się że nie będzie:  nagrywać , udostępniać w tym retransmitować wydarzenia. A w przypadku złamania niniejszego punktu zgodzi się pokryć koszt licencji w wysokości 250 000 zł netto.

III - Reklamacje, warunki rezygnacji i zwrotu kosztów:

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji na warunkach określonych poniżej.
 2. Organizator nie wpływa na treść prelekcji oraz prezentacji przedstawianych przez prelegentów wydarzenia i pozostawia im swobodę pod względem merytorycznym w zakresie ich prezentacji.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji do dnia 31 sierpnia 2024 roku oraz prawo do zwrotu wniesionych opłat rejestracyjnych z zastrzeżeniem, że:
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji od dnia 01 września 2024 roku Organizator nie zwraca wpłat dokonanych tytułem udziału w Konferencji.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji od 01 lipca do dnia 31 sierpnia 2024 roku Organizator zwraca 40% dokonanych tytułem udziału w Konferencji. Brak wpłaty do dnia 31 sierpnia nie zwalnia z konieczności jej uregulowania, ponieważ organizator dokonuje na bieżąco przedpłat i rezerwacji na podstawie  rejestracji.
 6. Rezygnacji z udziału w Konferencji należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres GOODMAN GROUP Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa lub mailowo na adres koferencja@konferencjazakupowa.pl (w treści maila należy podać imię i nazwisko, nazwę firmy oraz rodzaj wybranego pakietu)
 7. W przypadku nie pojawienia się na Konferencji, a także braku pisemnej rezygnacji z udziału w Konferencji, Uczestnik obowiązany jest uiści pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z regulaminu.
 8. Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w Konferencji.
 9. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w Konferencji może wziąć udział inna osoba wskazana przez Uczestnika najpóźniej do 14 września 2024 roku.
 10. W przypadku zmiany pojedynczych punktów programu lub prelegentów, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wpłat dokonanych tytułem udziału w Konferencji ani dodatkowego odszkodowania.
 11. Organizator jest zobowiązany zwrócić Uczestnikowi kwotę wpłaconą tytułem udziału w Konferencji, jeżeli odwołanie Konferencji nastąpi z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Organizatora.
 12. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu kwoty wpłaconej tytułem uczestnictwa w Konferencji oraz wypłaty jakichkolwiek odszkodowań, jeżeli Konferencja nie odbędzie się z jakichkolwiek przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.
 13. Zwrot opłaty ustalonej na podstawie warunków wskazanych powyżej zostanie dokonany nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym Organizator otrzymał rezygnację w formie pisemnej. Wpłacona przez Uczestnika opłata, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność.
 14. W szczególnych przypadkach np. ogłoszonej klęski epidemiologicznej. Organizator ma prawo wprowadzić laserowy pomiar temperatury ciała uczestników i w przypadku uzyskania odczytu powyżej 37,5 stopni Celsjusza odmówić wstępu uczestnikowi, mając tym samym na względzie interes i dobro pozostałych uczestników.
  (jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy zgłoszeń od uczestników z regionów objętych stanem wyjątkowym / klęską epidemiologiczną)
 15. W szczególnych przypadkach, podyktowanych dobrem uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu konferencji, o nowym terminie konferencji  uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną (za pomocą poczty elektronicznej, na stronie konferencji oraz za pomocą mediów społecznościowych).

IV - Promocje i działania marketingowe dotyczące konferencji:

 1. Podczas Konferencji Partnerzy / Wystawcy są upoważnieni do eksponowania własnych materiałów promocyjnych i reklamowych w miejscach wyznaczonych przez Organizatora Konferencji.
 2. Korzystanie z powyższych materiałów jest dla każdego Uczestnika dobrowolne i bezpłatnie.
 3. Odpowiedzialność za treść i formę materiałów reklamowych ponoszą Partnerzy/ Wystawcy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do ich oceny i akceptacji lub wykluczenia. Szczególnie w przypadkach w których ich treść naruszałaby czyjeś dobre imię lub promowała kontrowersyje treści (przemocowe lub podziałowe).
 5. Udział w Konferencji jest równoznaczny z udzieleniem przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora.
 6. Utrwalenie nastąpi w szczególności w formie fotografii i filmów wideo wykonanych w celu dokumentacji i późniejszej promocji Konferencji w materiałach promocyjnych i informacyjnych, bez ograniczeń czasowych.
 7. Brak zgody na wykorzystywanie wizerunku należy zgłosić na co najmniej 7 dni przed Konferencją poprzez adres email konferencja@konferencjazakupowa.pl

V - Przetwarzanie danych osobowych oraz poufność:

 1. Zgłoszenie udziału w Konferencji zakupowej jest równoznaczne z udzieleniem zgody Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Organizatora, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.). Jest również jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących Organizatora. Uczestnikowi wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.
 2. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z przeniesieniem na autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku sfilmowania lub fotografowania Uczestnika w ramach „otoczenia” prowadzącego, a także, gdy Uczestnik dobrowolnie wyraził zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
 3. Podczas Konferencji dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu weryfikacji poprawności okazywanych Biletów oraz na potrzeby zapisów na warsztaty.
 4. W przypadku wyboru płatności drogą elektroniczną, dane zostaną przekazane podmiotowi świadczącemu usługi płatności elektronicznych  w zakresie niezbędnym do realizacji ww. płatności.

VI - Odpowiedzialność materialna:

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie mienia Uczestnika w trakcie Konferencji.
 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenia lub uszkodzenia z jego winy dokonane w czasie trwania Konferencji.
 3. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również stosowania się podczas konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno – technicznych przedstawicieli Organizatora
 4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, na którym odbywa się Konferencja.

VII - Własność intelektualna:

 1. Wszelkie materiały merytoryczne, know-how oraz treści poszczególnych wystąpień stanowią własność Organizatora oraz ich Twórców. Ich powielanie, rozpowszechnianie i upublicznianie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Organizatora.

VIII - Postanowienia końcowe:

 1. Dokonanie zgłoszenia Uczestnictwa w Konferencji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06 grudnia 2018 r.